Algemene Voorwaarden

 

METAALUNIEVOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA 

Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander
voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.
 

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
 

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op rond van de wet
worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben
op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen
en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te
lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over
alle commerciële en technische details overeenstemming is
bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde
tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer,
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de
overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend
waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de
levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig
heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor
te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij,
met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting
is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur
van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed
nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor
onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld
in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of
ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,  laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder
meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s
verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever
tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de
overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende
factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan
opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden
de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen. 

Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan
opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze
tekortkoming het gevolg is van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid
dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals
leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere
partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van
digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of
verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen. 

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht-  nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer  dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen
voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van
de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de
hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander
bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit,
internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of
diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties
of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk
op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk 

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-
zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan  verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de  beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade
aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer,
opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het
werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die
zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de
in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te
zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken
materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een
bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van
schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende
gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van
het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer
gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van
artikel 14, alsnog na te komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade
op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade
waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten
behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang
van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in
het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden
van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom
(exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of
deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die
deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting
tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de verschuldigde op-drachtsom over de
laatste twaalf maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,
boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten; 

 1. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
  verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk
  wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan
  zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
  wordt gewerkt;
  c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
  van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
  van opdrachtnemer.
  Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades
  verzekeren.
  13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade
  aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als
  gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
  13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken
  van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
  een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
  derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer
  geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.
  Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit
  verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van
  verweer te vergoeden. Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-
nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in 

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in
de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt. 

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-
gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, 

tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd,
zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij
deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor
een evenredig deel van de opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de
prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.
Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de
gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie
(mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd
materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico
nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem
worden toegezonden.
14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de
garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
− normale slijtage;
− onoordeelkundig gebruik;
− niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
− installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever
of door derden;
− gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door opdrachtgever;
− gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever
gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
− geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;
− het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
− onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdracht-
gever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke 

andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval
van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij
opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn
langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen
dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken 

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit-
voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de 

overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om
opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is
opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft 

gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete ver-
schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van 

€ 25.000,-.Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30
dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om
inbetalinggeving. 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdracht-
nemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen 

op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance
van betaling of faillissement van opdracht-nemer of de wettelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van
de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk
opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd; 

 1. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-
  quideerd;
 2. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
  worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
  curatele wordt gesteld of is overleden. 

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van
een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer
verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is
overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag
waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen
geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de
rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De
rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke
rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde
rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan
opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan
opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.
Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op
opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan
opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan
opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder
gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle
ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van
artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c
BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende
tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn
verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of
grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in
verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van
opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige
overeenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,
boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding
heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst
door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever
uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle
vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een
pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,
ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst
tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.
Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een
octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst
geen intellectuele eigendomsrechten over aan
opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)
bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de
broncode niet aan opdrachtgever overgedragen.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het 

normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-
exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie 

op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet
toegestaan om de licentie over te dragen of om een
sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door
opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van
rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van
enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de
onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee
instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever
aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de
besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging
voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de
overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door
opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de
vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de
som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer
naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting
is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.