Privacy statement HortiGreen Outdoor Irrigation BV

Privacy statement HortiGreen Outdoor Irrigation BV
HortiGreen Outdoor Irrigation BV, gevestigd aan Bloemendaalseweg 4a 2741 LE,
Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hortigreen.nl
Bloemendaalseweg 4a 2741 LE, Waddinxveen
(0)182 – 394496

Persoonsgegevens die wij verwerken

HortiGreen Outdoor Irrigation BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (grondslag Overeenkomst en Gerechtvaardigd belang)
– Adresgegevens (grondslag Overeenkomst)
– E-mailadres (grondslag Overeenkomst en Gerechtvaardigd belang)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (grondslag Overeenkomst en
Gerechtvaardigd belang)
– Bankrekeningnummer (grondslag Overeenkomst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HortiGreen Outdoor Irrigation BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via info@hortigreen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HortiGreen Outdoor Irrigation BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

HortiGreen Outdoor Irrigation BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HortiGreen Outdoor Irrigation BV)
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HortiGreen Outdoor Irrigation BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
#retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

HortiGreen Outdoor Irrigation BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HortiGreen Outdoor Irrigation BV blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HortiGreen Outdoor
Irrigation BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw
nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HortiGreen Outdoor Irrigation BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HortiGreen Outdoor
Irrigation BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw
eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie
voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
HortiGreen Outdoor Irrigation BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hortigreen.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HortiGreen Outdoor Irrigation BV wil
u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HortiGreen Outdoor Irrigation BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor heeft Hortigreen
Outdoor Irrigation BV een SSL-certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@hortigreen.nl.